برنامه های مهاجرتی استانی

یکی از اهداف مهاجرت استانی جذب سرمایه یا نیروهای متخصص در استانهای کاناداست.
براساس قراردادهای موجود میان دولت فدرال کانادا و استان های این کشور، هر یک از استان ها می توانند به انتخاب مهاجر برای کار و اقامت در آن استان در قالب برنامه انتخاب استانی اقدام کنند. استان ها با انتخاب مهاجر بر اساس مقررات، متقاضیان را به عنوان نامزد دریافت اقامت دایم کانادا به دولت فدرال معرفی می کنند و دولت فدرال پس از بررسی به وی اقامت دایم کانادا خواهد داد.
متقاضیان مهاجرت استانی باید هنگام ورود به کانادا به همان استان وارد شوند و پس از ورود نیز در همان استان زندگی و یا کار کنند. در بعضی از روش های استانی فرد متقاضی طبق قراردادی متعهد به اقامت و کار در آن استان می شود. در برخی دیگر از استانها متقاضی ابتدا مجوز کار در استان را دریافت خواهد کرد و قبل از دریافت اقامت دایم نمی تواند به استان دیگری نقل مکان کند.

TOP