سازمان مهاجرتي رضوانی با مديريت ياسر رضوانی وكيل رسمی مهاجرت كانادا (Regulated Canadian Immigration Consultant-RCIC)عضو شورای قانونگذاری  مشاورين رسمی مهاجرت كانادا ICCRC شماره عضويت R531509 فعال و كليه امور مهاجرتی شركت نامبرده تحت قوانين اداره مهاجرت كانادا و ICCRC ميباشد.سازمان مهاجرتی رضوانی در تورنتو-کانادا به ثبت رسیده و فعال میباشد.

TOP